vier Parameter. 2019. plaster, wax, thread rod, Aluminum, and wire.

202 x 111 x 18 cm

 

 

    @ Kaiser Dicke historische Bandweberfabrik, Wuppertal- 701 e.V renaissance AG- Fabric

     of  Art