vier Parameter. 2019. Gips, Wachs, Gewindestange, Alurohr und Draht.

202 x 111 x 18 cm

 

 

      @ Kaiser Dicke historische Bandweberfabrik, Wuppertal- 701 e.V renaissance AG- Fabric of Art